Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. november 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-19/12) 1

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag – ikke eksisterende)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayer og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens notat indeholdende en eller flere afgørelser vedrørende sagsøgerens administrative situation og en påstand om erstatning

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT 138, s. 34.