Sag anlagt den 10. juni 2009 - Pascual García mod Kommissionen

(Sag F-58/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: César Pascual García (Madrid, Spanien) (ved avvocati B. Cortese og C. Cortese,)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at ansætte sagsøgeren som teknisk assistent med virkning fra 10. marts 2009 med indplacering i lønklasse AST 3, løntrin 2, for så vidt som han ikke tildeles de rettigheder og den aflønning, der er nødvendig for at sikre en korrekt opfyldelse af Personalerettens dom af 22. maj 2008, sag F-145/06, Pascual García mod Kommissionen.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse om at ansætte sagsøgeren som teknisk assistent med virkning fra 10. marts 2009 med indplacering i lønklasse AST 3, løntrin 2, for så vidt som han ikke tildeles de rettigheder og den aflønning, der er nødvendig for at sikre en korrekt opfyldelse af Personalerettens dom af 22. maj 2008, sag F-145/06, Pascual García mod Kommissionen, navnlig

For så vidt som sagsøgerens anciennitet i tjenesten ikke beregnes fra den 1. april 2006 med hensyn til fremtidigt avancement i lønklasse, beregningen af pensionsrettigheder og i andre relevante henseender.

For så vidt som sagsøgeren ikke gives ret til udlandstillæg i henhold til artikel 4, stk. 1, i bilag VII til vedtægten.

Om fornødent annulleres afslaget af 10. marts 2009 på den klage, sagsøgeren samme dato havde indgivet med henblik på at opnå de rettigheder og den aflønning, der er nødvendig for at sikre en korrekt opfyldelse af Personalerettens dom af 22. maj 2008, sag F-145/06, Pascual García mod Kommissionen, herunder løntilgodehavender og skyldige tillæg, med tillæg af morarenter.

Subsdidiært tilpligtes Kommissionen at betale erstatning for det tab, sagsøgeren har lidt som følge af den manglende udbetaling af udlandstillæg.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________