Kasační opravný prostředek podaný dne 4. března 2015 Konstantinosem Mallisem a Elli Konstantinou Malli proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 16. října 2014 ve věci T-327/136, Mallis a Malli v. Komise a Evropská centrální banka

(Věc C-105/15 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Konstantinos Mallis a Elli Konstantinou Malli (zástupci: E. Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Evropská centrální banka

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Navrhovatelé navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení;

zrušil závěr Tribunálu, že námitce nepřípustnosti se vyhovuje, a zejména zjištění, že „prohlášení Euroskupiny nelze [...] považovat za akt, který má právní účinky vůči třetím osobám“, a tudíž vůči navrhovatelům, a že sporným prohlášením Euroskupina „velmi obecně podala zprávu o některých opatřeních, která byla schválena na politické úrovni s Kyperskou republikou“;

zrušil napadené usnesení, které přisoudilo snížení hodnoty vkladů Kyperské republice, aniž by připsalo jakékoliv jednání, akt nebo rozhodnutí Euroskupině, odpůrkyním nebo odpůrkyním v rámci Euroskupiny;

zrušil uložení náhrady nákladů řízení navrhovatelům.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelé předkládají čtyři důvody na podporu svého kasačního opravného prostředku. Konkrétně:

    1. Napadené usnesení je stiženo nedostatkem odůvodnění a bylo vydáno na základě nesprávného výkladu skutkového a právního stavu ve vztahu k orgánu, který skutečně přijal rozhodnutí o snížení hodnoty vkladů „bail in“.    2. Napadené usnesení bylo vydáno v rozporu s obecnými právními zásadami v tom, že Tribunál zkreslil skutečnost, že bez ohledu na druh či formu napadeného rozhodnutí přijatého Euroskupinou bylo rozhodnutí v tomto případě aktem napadnutelným žalobou na neplatnost.    3. Napadené usnesení je stiženou vadou v tom, že Tribunál za účelem vydání usnesení nepřezkoumal právní a faktický vztah Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny, a ani nepřezkoumal skutečnost, že na základě zásady příčinné souvislosti a kritéria skutečně odpovědného představovaly akty Euroskupiny akty Evropské ce

ntrální banky a Evropské komise, které měly jednat způsobem slučitelným se Smlouvou a protokoly Evropské unie, jakož i na základě sekundárního práva. Tribunál tudíž nezkoumal podstatu argumentů a sporu navrhovatelů, a nesprávně tak odmítl žalobu na neplatnost.    4

. Je-li tomuto kasačnímu opravnému prostředku vyhověno, navrhovatelům se neuloží náhrada nákladů tohoto řízení, ani nákladů vynaložených v řízení v prvním stupni.