DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

15 oktober 2014

Mål F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till tribunalen efter upphävande – Rekrytering – Institutionens interna meddelande om lediga tjänster – Villkor för uttagning enligt meddelandet om lediga tjänster – Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, i vilken Chrysanthe Moschonaki har yrkat ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan till en tjänst som ”[b]iblioteksassistent/[d]okumentalist” och yrkande om ersättning för den skada som hon påstår sig ha lidit.

Avgörande:      Europeiska kommissionens beslut av den 30 september 2009 att avslå Chrysanthe Moschonakis ansökan om tjänst som ”[b]iblioteksassistent/[d]okumentalist” ogiltigförklaras. Europeiska kommissionen ska utge 5 000 euro till Chrysanthe Moschonaki. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Chrysanthe Moschonakis rättegångskostnader i mål F 55/10, T 476/11 P och F 55/10 RENV.

Sammanfattning

Tjänstemän – Meddelande om lediga tjänster – Saken – Skyldighet för administrationen att ange vilka villkor som uppställs för den som ska inneha en tjänst – Räckvidd – Avslag på en ansökan om tjänst på grund av att ett villkor som inte angavs i meddelandet om lediga tjänster inte var uppfyllt – Åsidosättande

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 4 och 29)

Det krävs enligt rättssäkerhetsprincipen att administrationen gör det möjligt för berörda personer att få kännedom om den exakta omfattningen av deras skyldigheter och rättigheter och att en bestämmelse som reglerar rättigheter och skyldigheter för dess personal därför måste offentliggöras på lämpligt sätt, på de villkor och i den ordning som det ankommer på administrationen att bestämma.

Vad gäller reglerna om rekrytering av tjänstemän är tillsättningsmyndigheten bland annat skyldig att så exakt sätt som möjligt ange i meddelandet om ledig tjänst vilka villkor som uppställs för den som ska inneha en tjänst, så att de berörda kan bedöma om de har anledning att söka. Nämnda myndighet är förvisso inte skyldig att erinra om villkor som uttryckligen anges i tjänsteföreskrifterna, eftersom de sökande antas ha kännedom om dessa, men ett meddelande om ledig tjänst skulle förlora sitt syfte, som är att de sökande ska underrättas om vilka villkor som uppställs för den som ska inneha tjänsten, om administrationen kunde avvisa en sökande av ett skäl som inte uttryckligen nämnts i nämnda meddelande eller i tjänsteföreskrifterna, eller som inte offentliggjorts.

Ett villkor som i samband med ett för institutionen internt meddelande om ledig tjänst, syftar till att utesluta vissa tjänstemän som skulle kunna tas ut från att delta i uttagningsförfarandet, ska, med beaktande av den juridiska verkan som söktes, nämligen att begränsa deltagandet i uttagningen för vissa berättigade, klart och tydligt fastställa motiven för uteslutningen. Ett villkor som inte har offentliggjorts och som inte klart framgår av meddelandet om ledig tjänst, kan inte åberopas mot en sökande för att avslå dennes ansökan.

(se punkterna 41, 42, 45 och 47)

Hänvisning till

Domstolen: dom Grassi/rådet, 188/73, EU:C:1974:112, punkt 40; dom ROM-projecten, C-158/06, EU:C:2007:370, punkt 25; dom Skoma-Lux, C-161/06, EU:C:2007:773, punkt 28; dom Heinrich, C-345/06, EU:C:2009:140, punkt 44

Förstainstansrätten: dom Vecchi/kommissionen, T-356/94, EU:T:1996:136, punkt 50

Personaldomstolen: dom Wenig/kommissionen, F-80/08, EU:F:2009:160, punkt 90; dom Šimonis/kommissionen, F-113/07, EU:F:2011:44, punkterna 73 och 74