Kanne 17.10.2018 – Unkari v. Euroopan parlamentti

(asia C-650/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Unkari (asiamiehet: Z. Fehér, G. Tornyai ja Zs. Wagner)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja, 12.9.2018 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unkarin hallitus vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen:

1.    Unkarin hallitus katsoo, että äänestäessään riidanalaisesta päätöslauselmasta Euroopan parlamentti rikkoi vakavasti SEUT 354 artiklaa ja omaa työjärjestystään. Euroopan parlamentin jäsenten äänestyksessä antamista äänistä laskettiin yksinomaan puolesta ja vastaan annetut äänet, eikä laskuissa otettu huomioon äänestämästä pidättyneitä, mikä on ristiriidassa SEUT 354 artiklan ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen 178 artiklan 3 kohdan kanssa. Jos äänestämästä pidättyneet olisi otettu huomioon, äänestyksen tulos olisi ollut erilainen (ensimmäinen kanneperuste).

2.    Euroopan parlamentin puhemies ei toiseksi pyytänyt Euroopan parlamentin perussopimusasioista vastaavan valiokunnan (AFCO) lausuntoa työjärjestyksen tulkinnasta, vaikka ennen äänestystä oli olemassa perusteltuja epäilyjä äänien laskentatavasta. Tämän johdosta se loukkasi oikeusvarmuuden periaatetta, koska sekä ennen äänestystä että sen jälkeen on ollut tai on edelleen ollut epävarmuutta työjärjestyksen tulkinnasta (toinen kanneperuste).

3.    Unkarin hallitus väittää kolmanneksi, että riidanalaisesta päätöslauselmasta äänestettäessä on loukattu Euroopan parlamentin jäsenten demokraattisia oikeuksia sekä parlamentin jäsenten yhdenvertaista kohtelua ja suoraa demokratiaa koskevia perusperiaatteita. Parlamentin jäsenet eivät voineet käyttää kansanedustustehtäviensä hoitamiseen tarvittavia oikeuksiaan demokratian periaatteen mukaisesti, joka sisältää myös mahdollisuuden pidättyä äänestämästä (kolmas kanneperuste).

4.    Unkarin hallitus katsoo neljänneksi, että riidanalaisella päätöslauselmalla loukataan SEU 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettua unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden välisen vilpittömän yhteistyön perusperiaatetta ja sellaisia unionin oikeusperiaatteita, kuten unionin toimielinten välisen vilpittömän yhteistyön pariaatetta, luottamuksensuojan periaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta, koska mainittu päätöslauselma sisältää väitteitä, joissa viitataan jo päätettyihin tai edelleen vireillä oleviin jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeviin menettelyihin (neljäs kanneperuste).

____________