Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(vec C-28/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách – Nariadenie (EÚ) č. 260/2012 – Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) – Platba inkasom – Článok 9 ods. 2 – Dostupnosť platieb – Podmienka bydliska)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Verein für Konsumenteninformation

Žalovaná: Deutsche Bahn AG

Výrok rozsudku

Článok 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej zmluvnej podmienke, o akú ide vo veci samej, ktorá vylučuje platbu inkasom denominovanú v eurách, vykonanú prostredníctvom schémy pre inkaso stanovenej na úrovni Európskej únie (inkaso SEPA), ak platiteľ nemá svoje bydlisko v tom istom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má príjemca sídlo svojich činností.

____________

1 Ú. v. EÚ C 104, 19.3.2018.