Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif (Luksemburg) 5. marca 2021 – A, B in C, čigar zakonita zastopnika sta njegova starša/Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Zadeva C-153/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: A, B in C, čigar zakonita zastopnika sta njegova starša

Tožena stranka: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče člen 33(2)(a) Direktive 2013/32/EU o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite1 v povezavi s členom 23 Direktive 2011/95/EU o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite2 ter s členom 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da je mogoče na njegovi podlagi prošnjo za mednarodno zaščito, ki so jo starši v imenu in za račun svojega mladoletnega otroka vložili v drugi državi članici (v obravnavanem primeru v Luksemburgu), kot je ta, ki je mednarodno zaščito predhodno priznala le otrokovim staršem ter bratom in sestram (v obravnavanem primeru Grčija), razglasiti za nedopustno z obrazložitvijo, da organi države, ki so zadnjenavedenim priznali mednarodno zaščito pred njihovim odhodom in rojstvom otroka, zagotavljajo, da bo lahko ta otrok ob prihodu in vrnitvi drugih družinskih članov upravičen do izdaje dovoljenja za prebivanje in priznanja enakih ugodnosti, kot so dodeljene upravičencem do mednarodne zaščite, pri čemer pa ne zatrjujejo, da bo status mednarodne zaščite priznan njemu osebno?

____________

1 UL 2013, L 180, str. 60.

2 UL 2011, L 337, str. 9.