Odvolanie podané 7. augusta 2020: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 28. mája 2020 vo veci T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Komisia

(vec C-376/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski, M. Farley, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: CK Telecoms UK Investments Ltd, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, EE Ltd

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 28. mája 2020 vo veci T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Komisia,

vrátil vec na opätovné konanie pred Všeobecným súdom,

uložil žalobkyni v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania súvisiace s týmto odvolacím konaní a

rozhodol, že o trovách prvostupňového konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: rozsudok uplatňuje na preukázanie existencie značného narušenia účinnej hospodárskej súťaže požiadavku dôkazu („veľkej pravdepodobnosti“), ktorá je prísnejšia než kritérium uvádzané v judikatúre a v nariadení o koncentráciách1 , ktoré ukladá Komisii určiť vývoj „ktorého pravdepodobnosť je najvyššia“.

Druhý odvolací dôvod: požadovaním, aby na prijatie záveru o značnom narušení účinnej hospodárskej súťaže Komisia preukázala, že koncentrácia udeľuje subjektu vytvorenému koncentráciou právomoc, aby sám určil parametre hospodárskej súťaže, Všeobecný súd aplikoval právne kritérium, ktoré nemá oporu v nariadení o koncentráciách a ide proti samotnému cieľu reformy z roku 2004. Okrem toho sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď určil dvojité kritérium na preukázanie značného narušenia účinnej hospodárskej súťaže založené na nekoordinovaných účinkoch.

Tretí odvolací dôvod: požadovaním, aby sa „významná konkurenčná sila“ odlišovala od svojich konkurentov z hľadiska jej vplyvu na hospodársku súťaž a aby účastníci koncentrácie boli „blízkymi konkurentmi“ Všeobecný súd prekročil hranice svojho súdneho preskúmania, porušil usmernenia a skreslil obsah napadnutého rozhodnutia2 , alebo subsidiárne porušil zásadu súdneho preskúmania, neodôvodnil riadne svoje rozhodnutie a porušil článok 2 nariadenia o koncentráciách.

Štvrtý odvolací dôvod: zastávaním názoru, že predvídané zvýšenie cien nebolo značné, a vyhlásením, že Komisia mala zohľadniť „obvyklú efektívnosť“, sa Všeobecný súd odchýlil od nariadenia o koncentráciách, prekročil hranice svojho súdneho preskúmania, neodôvodnil riadne svoje rozhodnutie a skreslil dôkazy.

Piaty odvolací dôvod: obmedzením svojho preskúmania iba na určité konštatovania napadnutého rozhodnutia a ich izolovaným skúmaním bez posúdenia dôkazov v ich súhrne Všeobecný súd skreslil napadnuté rozhodnutie, prekročil hranice svojho súdneho preskúmania, porušil pravidlá uplatniteľné v oblasti dokazovania, nesprávne uplatnil právne kritérium a neodôvodnil riadne svoje rozhodnutie.

Šiesty odvolací dôvod: Všeobecný súd skreslil napadnuté rozhodnutie konštatovaním, že Komisia nepreskúmala zníženie kvality siete subjektu vytvoreného koncentráciou v rámci druhej teórie škody. Všeobecný súd porušil tiež svoju povinnosť odôvodnenia, keď prijal záver, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia pri kvalifikovaní nekoordinovaného účinku posilnenia transparentnosti na celkové investície do sietí.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).

2 Rozhodnutie Európskej komisie C(2016) 2796 final z 11. mája 2016, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom (vec COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (Ú. v. EÚ C 357, 2016, s. 15).