EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

21 päivänä toukokuuta 2014

Asia F‑46/13

Victor Navarro

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen – Kiinnostuksenilmaisupyyntö EPSO/CAST/02/2010 – Palvelukseen ottamisen edellytykset – Palvelukseen ottamista varten vaaditut vähimmäisvaatimukset – Asianmukainen työkokemus – Palvelukseen ottamista koskevan pyynnön hylkääminen – Oikeudenkäynnin kohteen puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Victor Navarro vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission 4.10.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen pyyntönsä tulla otetuksi palvelukseen tehtäväryhmän II sopimussuhteisena toimihenkilönä, ja määräämään korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Riidanalaisen toimenpiteen lainmukaisuuden arviointi sen toteuttamisen ajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen mukaan

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

Toimenpiteen laillisuutta on arvioitava sen toteuttamisen ajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen mukaan.

(ks. 29 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 151 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑70/05, Mische v. komissio, 29.9.2011, 70 kohta