BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 7 mars 2012

Mål F–31/11

BI

mot

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

”Personalmål – Tidsfrist för väckande av talan – Språk för avslaget på klagomålet”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FUEF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken BI har yrkat dels ogiltigförklaring av beslutet av den 14 april 2010 från direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) om uppsägning av BI:s anställning, dels förpliktande för Cedefop att till BI betala skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som BI påstår sig ha lidit.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Anmälan – Begrepp – Beslut om avslag på ett klagomål som delgetts tjänstemannen på ett språk som han eller hon inte behärskar men på vilket klagomålet avfattats – Omfattas

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgör tvingande rätt – Utgången frist – Ursäktligt misstag – Begrepp

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      Även om tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda inte reglerar frågan om vilket språk som unionens institutioner ska använda vid beslut som riktas till dess personal åligger det administrationen att, i enlighet med omsorgsplikten, i individuella beslut som riktas till en tjänsteman eller en annan anställd använda ett språk som vederbörande helt behärskar.

När det gäller ett beslut om avslag på ett klagomål är en delgivning som är avfattad på ett språk som varken är den berörda tjänstemannens eller anställdas modersmål eller det språk varpå klagomålet avfattats giltig under förutsättning att den berörde har möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt ta del av beslutet. Om den som beslutet är riktat till däremot anser att han eller hon inte kan förstå det, ankommer det på denne att begära att institutionen tillhandahåller honom eller henne en översättning antingen på det språk varpå klagomålet avfattats eller på vederbörandes modersmål. När en sådan begäran ges in utan dröjsmål börjar tidsfristen för att väcka talan löpa först från det att den berörda tjänstemannen eller anställda har delgetts översättningen.

Om den berörda tjänstemannen eller anställda själv var valt att inge sitt klagomål på ett språk som inte är vederbörandes modersmål innebär detta emellertid att tjänstemannen eller den anställda har godtagit att institutionen använder detta språk i sitt svar.

Under alla omständigheter kan administrationen välja vilka språk som ska användas i den interna kommunikationen om detta val grundas på objektiva överväganden. Administrationens användning, vid avfattandet av det beslut varigenom klagomålet avgörs, av det språk som valts av den som ingett klagomålet grundas på objektiva överväganden avseende just detta val. Den berörda institutionens användning av samma språk som det på vilket klagomålet är avfattat är således inte godtyckligt.

(se punkterna 19–22)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 23 mars 2000, Rudolph mot kommissionen, T‑197/98, punkterna 44 och 46 och där angiven rättspraxis; 7 februari 2001, Bonaiti Brighina mot kommissionen, T‑118/99, punkterna 15 och 17

Personaldomstolen: 3 mars 2009, Patsarika mot Cedefop, F‑63/07, punkt 31 och där angiven rättspraxis; 29 juni 2011, Angioi mot kommissionen, F‑7/07, punkterna 91 och 106

2.      Det framgår av praxis från unionsdomstolarna att underlåtenhet att iaktta reglerna om frister för klagomål och talans väckande inte kan leda till att en talan avvisas om denna underlåtenhet beror på ett ursäktligt misstag från tjänstemannens eller den anställdas sida. Begreppet ursäktligt misstag kan emellertid endast avse exceptionella omständigheter, till exempel när institutionen har uppträtt på ett sätt som i sig eller i avgörande utsträckning har varit ägnat att skapa en ursäktlig villfarelse hos en enskild i god tro, som visat den aktsamhet som kan förväntas av en normalt vaksam person.

När en advokat som företräder en sökande och som, i sin klients namn och med dennes samtycke, har avfattat ett klagomål på ett visst språk mottar ett beslut om avslag på klagomålet avfattat på samma språk måste han eller hon – mot bakgrund av de kunskaper och den omsorg man har rätt att förvänta sig av en professionell jurist – räkna med att fristerna för att väcka talan, vilka är tvingande och vilka parterna således inte disponerar över, börjar löpa från dagen för delgivningen av originalversionen av avslagsbeslutet avfattat på det språk som sökanden har valt och inte från det senare datum då sökanden mottar översättningen av avslagsbeslutet på ett annat språk.

(se punkterna 29 och 32)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 5 juli 2011, Coedo Suárez mot rådet, F‑73/10, punkt 40 och där angiven rättspraxis