Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 - Lesniak mod Kommissionen

(Sag F-67/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd - ansøgere opført på en reserveliste før ikrafttrædelsen af den nye vedtægt - overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse ved ansættelsen - indplacering i lønklasse under anvendelse af nye mindre gunstige regler - artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Simm og I. Šulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 8. august 2005 om at udnævne sagsøgeren, som på daværende tidspunkt var midlertidigt ansat i lønklasse A*10, løntrin 2, og bestod den eksterne udvælgelsesprøve PE/99/A, til tjenestemand på prøve med indplacering i lønklasse A*6, løntrin 2

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 178 af 29.7.2006, s. 43.