2021 m. vasario 3 d. Química del Nalón SA, buvusi Industrial Química del Nalón SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-635/18 Industrial Química del Nalón SA / Komisija

(Byla C-73/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Química del Nalón SA, buvusi Industrial Química del Nalón SA, atstovaujama advokatų P. Sellar, K. Van Maldegem ir M. Grunchard

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Ispanijos Karalystė ir Europos cheminių medžiagų agentūra

Apeliantės reikalavimai

panaikinti skundžiamą sprendimą,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, jog Bendrojo Teismo išvada, kad apeliantės argumentas, pagal kurį Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nebūtinai taip pat reiškia argumentą, kad Komisija pažeidė rūpestingumo pareigą, yra teisiškai klaidinga.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai siekdamas atmesti apeliantės realiai pateiktą teisinį argumentą rėmėsi tariamu Reglamento Nr. 1272/20081 I priedo 4.1.3.5.5 punkto teisinio aiškumo trūkumu.

Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, jog siekdamas pateisinti Komisijos neatsižvelgimą į ATAAD (klasifikuoto aukštos temperatūros akmens anglių deguto) tirpumo trūkumą, Bendrasis Teismas negalėjo remtis argumentu, kad teisinė sistema yra sudėtinga. Iš tiesų ankstesnėje susijusioje byloje (Byla T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA ir kt. / Europos Komisija) Bendrasis Teismas nusprendė priešingai. Nepateikus jokių paaiškinimų, kodėl nuspręsta priešingai, Bendrojo Teismo motyvai yra nepakankami ir prieštaringi.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė įprastą deramo rūpestingumo kriterijų. Jis taikė neteisingą ir netinkamą lyginamąjį aspektą Komisijos deramam rūpestingumui ir įprastumui įvertinti, kai konstatavo, kad Komisija veikė kaip įprasta deramai rūpestinga administracinė institucija.

Penktasis pagrindas grindžiamas tuo, jog Bendrojo Teismo motyvai yra nepakankami ir prieštaringi, kiek jis, nenurodydamas jokių įrodymų ir pasikliaudamas tik generalinio advokato išvada, konstatavo, kad Komisijai galėjo kilti sunkumų ištaisyti akivaizdžią vertinimo klaidą, taip leisdamas suprasti, kad Komisijos taikomas metodas gali būti pateisintas.

Šeštasis pagrindas grindžiamas tuo, jog Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai padarė išvadą, kad Komisijos klaida gali būti pateisinta remiantis atsargumo principu, nes pagal suformuotą jurisprudenciją šiuo principu negali būti remiamasi klasifikuojant cheminę medžiagą.

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008, p. 1).