Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 stycznia 2008 r. - Erbežnik przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-106/06)1

Język postępowania: słoweński

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 18.11.2006, str. 46