Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2012 – Γιαννακούρης κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-83/10) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αποδοχές – Οικογενειακά επιδόματα – Σχολικό επίδομα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Παρακράτηση επιδόματος της ιδίας φύσεως χορηγούμενου από άλλο φορέα )

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Κωνσταντίνος Γιαννακούρης (Roodt-sur-Syre, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: Β. Χριστιανός, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Martin, επικουρούμενος από τους Ε. Μπουρτζάλα και Ε. Αντύπα, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής περί μειώσεως του χορηγηθέντος στον προσφεύγοντα σχολικού επιδόματος λόγω του ότι η θυγατέρα του λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από κράτος μέλος υπό τη μορφή υποτροφίας και δανείου.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει τον Κ. Γιαννακούρη στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 EE C 13 της 15.1.11, σ. 38.