Personaldomstolens dom av den 8 februari 2011 - Skareby mot kommissionen

(Mål F-95/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Mobbning från tidigare överordnad - Artiklarna 12 a och 24 i tjänsteföreskrifterna - Ansökan om bistånd - Rimlig tidsfrist - Den tidpunkt då fristen börjar löpa - Varaktighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Carina Skareby (Leuven, Belgien) (ombud: S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz, avocats)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currrall och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att inte påbörja en utredning om den mobbning som sökanden anser att hon har utsatts för.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 4 mars 2009 att avslå ansökan om att en administrativ utredning ska genomföras avseende den mobbning som en av Carina Skarebys tidigare överordnade ska ha gjort sig skyldig till, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 24, 30.1.2010, s. 81.