Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 Hecq κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-12/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Επαγγελματική νόσος - Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας - Αίτηση αναλήψεως της επαγγελματικής δραστηριότητας - Αγωγή αποζημιώσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Αντικείμενο

Προσφυγή με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόφαση περί απορρίψεως του αιτήματος του προσφεύγοντος να επανέλθει στα επαγγελματικά του καθήκοντα και να του καταβληθούν πλήρεις αποδοχές υπαλλήλου υπολογιζόμενες από 1ης Αυγούστου 2003, καθώς και αποζημίωση, πλέον τόκων υπερημερίας επί του συνόλου των ως άνω ποσών με ετήσιο επιτόκιο 7% από 1ης Αυγούστου 2003.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.

Καταδικάζει τον A. Hecq στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 113 της 9.4.2011, σ. 22.