VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-77/08

Isabel Vicente Carbajosa ym.

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoimet kilpailut EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 petostentorjunnan alalla – Hakijoiden jättäminen pois kilpailusta alkukarsintakokeiden tulosten perusteella – Nimittävän viranomaisen päätös – Valituksen tekemättä jättäminen – Kanteen tutkimatta jättäminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Isabel Vicente Carbajosa ja viisi muuta komission virkamiestä/väliaikaista toimihenkilöä vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 5.6.2008 tekemät yksittäiset päätökset, joilla evättiin heidän osallistumisensa avointen kilpailujen EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 kokeisiin.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta. Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut. Espanjan kuningaskunta, joka on asiassa kantajien vaatimuksia tukevana väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kannetta edeltävän hallinnollisen valituksen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Poikkeukset

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 2 kohta)

2.      Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) – Nimittävälle viranomaiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan nojalla kuuluvat valtuudet

(Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätöksen 2002/621 4 artiklan 1 kohta)

1.      Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdan mukaan kanne voidaan ottaa unionin tuomioistuinten tutkittavaksi vain, jos nimittävälle viranomaiselle on tätä ennen tehty henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus henkilölle vastaisesta toimesta.

Lukuun ottamatta tapausta, jossa kanteen kohteena on valintalautakunnan päätöksen tai arviointikertomuksen kaltainen toimi, joka ei ole nimittävän viranomaisen toteuttama, siitä, että kannetta edeltävää valitusta ei ole tehty säädetyssä määräajassa, seuraa, että kanne jätetään tutkimatta.

(ks. 27 ja 28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 317/85, Pomar v. komissio, 10.6.1987 (Kok., s. 2467, 11 ja 13 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑133/89, Burban v. parlamentti, 20.6.1990 (Kok., s. II‑245, 17 kohta) ja asia T‑1/91, Della Pietra v. komissio, 16.7.1992 (Kok., s. II‑2145, 23 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑120/06, Dálnoky v. komissio, 27.9.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑269 ja II‑A‑1‑1517, 35 kohta) ja asia F‑106/05, T v. komissio, 9.12.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑419 ja II‑A‑1‑2315, 84 kohta)

2.      Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn päätöksen 2002/621 4 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että EPSOn johtaja käyttää nimittävälle viranomaiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan nojalla kuuluvia valtuuksia kaikkien EPSOn tehtäviin, joihin voivat kuulua kilpailuilmoituksen perusteella muun muassa alkukarsintakokeiden järjestäminen kaikille hakijoille ja kyseisten kokeiden arvostelu, liittyvien vaatimusten tai valitusten osalta.

(ks. 44 kohta)