Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Appeal Tribunal for Northern Ireland (Det Forenede Kongerige) den 30. december 2020 – CG mod Department for Communities in Northern Ireland

(Sag C-709/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Appeal Tribunal for Northern Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CG

Sagsøgt: Department for Communities in Northern Ireland

Præjudicielle spørgsmål

Medfører Regulation 9(3)(c)(i) i Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 (lov om Universal credit (Nordirland) af 2016), som blev indført ved Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 (lov om social sikring (indkomstbaserede ydelser) (ajourføring og ændring) (udtræden af EU) (Nordirland) af 2019), og som er til hinder for, at unionsborgere med national opholdsret (begrænset opholdstilladelse) får ret til sociale sikringsydelser (i denne sag »foreløbig opholdsret« i henhold til Appendix EU til UK Immigration Rules (EU-bilaget til Det Forenede Kongeriges immigrationslovgivning), ulovlig (enten direkte eller indirekte) forskelsbehandling i henhold til artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er uforenelig med Det Forenede Kongeriges forpligtelser i henhold til European Communities Act 1972 (lov om De Europæiske Fællesskaber af 1972)?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, og Regulation 9(3)(c)(i) i Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 anses for at medføre indirekte forskelsbehandling, er Regulation 9(3)(c)(i) i Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 da berettiget i henhold til artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og uforenelig med Det Forenede Kongeriges forpligtelser i henhold til European Communities Act 1972?

____________