Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 2. aprīlī Ryanair DAC iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 17. februāra spriedumu lietā T-259/20 Ryanair/Komisija

(Lieta C-210/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Ryanair DAC (pārstāvji: E. Vahida un F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, un V. Blanc, avocate)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Francijas Republika

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atbilstoši LESD 263. un 264. pantam atzīt Komisijas 2020. gada 31. marta Lēmumu C(2020) 2097 final par valsts atbalstu SA.56765 (2020/N) – Francija – Covid-19 – Moratorijs aeronavigācijas nodokļiem par labu sabiedriskā gaisa transporta uzņēmumiem, par spēkā neesošu; un

piespriest Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt Ryanair tiesāšanās izdevumus, un personām, kas iestājušās lietā pirmajā instancē un šajā apelācijas tiesvedībā (ja tādas būtu) piespriest segt savus tiesāšanās izdevumus pašām;

pakārtoti:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

nodot lietu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā; un

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza piecus pamatus.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Savienības tiesības, noraidot apelācijas sūdzības iesniedzējas pamatu par nediskriminācijas principa neattaisnotu pārkāpumu.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu un sagrozījusi faktus saistībā ar apelācijas sūdzības iesniedzējas pamatu par pakalpojumu brīvu apriti.

Treškārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, nosakot, vai atbalsts ir samērīgs ar kaitējuma apmēru atbilstoši LESD 107. panta 2. punkta b) apakšpunktam.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu un sagrozījusi faktus saistībā ar Komisijas pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi.

Piektkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu un sagrozījusi faktus saistībā ar Komisijas pienākuma uzsākt formālo izmeklēšanas procedūru neizpildi.

____________