12. märtsil 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(kohtuasi C-166/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Perrin ja M. Siekierzyńska)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna ravimite valmistamisel kasutatava etüülalkoholi importijad, kes ei vali aktsiisi peatamise korda, on jäetud ilma võimalusest tugineda kohustuslikule aktsiisivabastusele, siis on Poola Vabariik jätnud täitmata kohustused, mis tal lasuvad vastavalt nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ, alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta1 artikli 27 lõike 1 punktile d ja rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Poola Vabariik kehtestas riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt ravimite valmistamisel kasutatava etüülalkoholi importijad, kes ei vali aktsiisi peatamise korda, jäävad ilma võimalusest aktsiisivabastusele tugineda.

Komisjoni hinnangul rikutakse sellega nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ, alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta artikli 27 lõike 1 punktist d ja proportsionaalsuse põhimõttest tulenevaid kohustusi.

Direktiivi viidatud sättest tuleneb, et kui alkoholi kasutatakse ravimite valmistamisel, siis vabastavad liikmesriigid selle aktsiisist tingimustel, mille nad sätestavad selleks, et tagada aktsiisivabastuse nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning ära hoida aktsiisimaksupettusi, aktsiisi tasumisest hoidumist ja muid kuritarvitusi. Komisjon on seisukohal, et aktsiisivabastuse sõltuvusse seadmine aktsiisi peatamise korrast ei ole vajalik, et tagada aktsiisivabastuse nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning ära hoida aktsiisimaksupettusi, aktsiisi tasumisest hoidumist ja muid kuritarvitusi. Samuti on see vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega.

____________

1 EÜT 1992, L 316, lk 21; ELT eriväljaanne 09/01, lk 206.