Hogere voorziening ingesteld op 24 juni 2021 door de Europese Centrale Bank tegen het arrest van het Gerecht (tweede kamer) van 14 april 2021 in zaak T-504/19, Crédit lyonnais / ECB

(Zaak C-389/21 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Crédit lyonnais

Conclusies

het bestreden arrest te vernietigen;

Crédit Lyonnais te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De ECB betoogt dat het bestreden arrest dient te worden vernietigd op grond dat het Gerecht:

de grenzen van de rechterlijke toetsing heeft overschreden door zijn eigen beoordeling van complexe economische elementen in de plaats te stellen van die van de ECB, hetgeen in strijd is met de door de Unierechter ter zake vastgestelde standaardtoetsing;

de motiveringsplicht heeft geschonden door niet aan de ECB duidelijk te maken hoe haar beoordeling van de dubbele staatsgarantie die in het kader van gereglementeerde spaarproducten was verleend, gebrekkig zou kunnen zijn;

de tijdens het geding verstrekte gegevens onjuist heeft voorgesteld, door een kennelijk onjuiste opvatting van zowel het in eerste aanleg bestreden besluit (besluit ECB-SSM-2019-FRCAG-39 van 3 mei 2019) als de door de ECB toegepaste methode aan de hand waarvan het door Crédit lyonnais ingediende verzoek om vrijstelling werd onderzocht;

artikel 4, lid 1, punt 94) van de CRR1 heeft geschonden door bij de definitie van gevaar voor buitensporige hefboomwerking daarin niet vermelde criteria toe te passen, en artikel 429, lid 14, van de CRR betreffende de uitsluiting van bepaalde blootstellingen van de berekeningen van de hefboomratio heeft geschonden door de ECB de haar bij dat artikel verleende discretionaire bevoegdheid te ontnemen.

____________

1 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (PB 2013, L 176, blz. 1), zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2015/62 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot wijziging van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de hefboomratio (PB 2015, L 11, blz. 37).