PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 28 juni 2011

Mål F-128/10

Aurora Mora Carrasco m.fl.

mot

Europaparlamentet

”Personalmål — Tjänstemän — Förflyttning mellan institutioner under ett befordringsförfarande då tjänstemannen skulle ha befordrats hos sin ursprungsinstitution — Behörig institution för att bestämma om befordran av den tjänsteman som flyttat”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på EKSG-avtalet enligt artikel 106a i detta, genom vilken Aurora Mora Carrasco, Carmen Serrano Jimenez och Niklas Goerlitz har yrkat ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte befordra dem till lönegrad AST 8, AST 5 respektive AD 7 under befordringsförfarandet 2009.

Domslut:      Talan ogillas. Europaparlamentet ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationer – Förflyttning mellan institutioner under ett befordringsförfarande – Institutionens behörighet att fatta beslut om befordran

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

I enlighet med artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, är det, när en tjänsteman kan befordras under det år då denne förflyttas, tillsättningsmyndigheten vid den ursprungliga institutionen som är behörig att fatta beslut om befordran.

I artikel 45 i tjänsteföreskrifterna preciseras att befordran ska ske efter en jämförelse av kvalifikationerna för de tjänstemän som kan komma i fråga för befordran. Vid jämförelsen av kvalifikationerna ska tillsättningsmyndigheten särskilt beakta tjänstemannens rapport.

För att avgöra om en tjänsteman ska befordras retroaktivt från den 1 januari år N (och även i största allmänhet under år N) kan tillsättningsmyndigheten i praktiken inte göra en jämförelse av tjänstemännens tidigare kvalifikationer, i synnerhet inte för år N-1(och med beaktande av betygsrapporterna för dessa tjänstemän för år N-1 och tidigare år). Det är härvid nödvändigt att jämföra kvalifikationerna för de tjänstemän som förflyttats med kvalifikationerna för de tjänstemän som var kolleger med dessa under det år som föregick förflyttningen. Det är endast den ursprungliga institutionen som kan göra denna bedömning på ett riktigt sätt.

(se punkterna 34, 35 och 39)