Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 4.12.2020 – MK v. Lufthansa CityLine GmbH

(asia C-660/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht (Saksa)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MK

Vastaaja: Lufthansa CityLine GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko kansallisessa säännöksessä osa-aikatyöntekijöihin epäedullisempia työehtoja kuin vastaaviin kokoaikaisiin työntekijöihin direktiivin 97/81/EY1 liitteessä olevan osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, jos siinä sallitaan se, että osa-aikatyöntekijöille ja kokoaikaisille työntekijöille maksettava lisäkorvaus sidotaan yhdenmukaisesti saman työtuntimäärän ylittymiseen, ja mahdollistetaan siten se, että lisäkorvauksen maksamisen perustaksi otetaan kokonaispalkka eikä lisäkorvausta vastaavaa palkan osaa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko kansallinen säännös, jossa mahdollistetaan se, että lisäkorvausta koskevan oikeuden edellytykseksi asetetaan se, että osa-aikatyöntekijöiden ja kokoaikaisten työntekijöiden osalta ylittyy yhdenmukaisesti sama työtuntimäärä, yhteensopiva direktiivin 97/81/EY liitteessä olevan osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohdan ja 4 lausekkeen 2 kohtaan sisältyvän pro rata temporis -periaatteen kanssa, jos lisäkorvauksella pyritään hyvittämään erityinen työstä aiheutuva rasite?

____________

1     Neuvoston direktiivi 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta (EYVL 1998, L 14, s. 9).