AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

24. september 2009

Kohtuasi F‑36/08

Arno Schell

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Eelispunktide andmine peadirektorite poolt – 2007. aasta edutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Schell palub tühistada karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. jaanuar 2006 kuni 31. detsember 2006 kohta ja 2007. aasta edutamise raames eelispunktide andmise küsimuses peadirektorite poolt koostatud ametlikud kavatsused.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne

(Personalieeskirjad, artiklid 43 ja 45)

Komisjoni poolt vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 8 lõikest 7 ei saa järeldada, et administratsioonil on kohustus võrrelda hinnatavaid ametnikke nende karjääriarengu aruande koostamiseks. Nimetatud sätet tuleb tõlgendada selle kontekstis. Kõigepealt, kuigi personalieeskirjade artikkel 43 paneb kohustuse hinnata karjääriarengu aruande vormis vähemalt üks kord kahe aasta jooksul iga ametniku pädevust, tulemuslikkust ja tööalast käitumist, ei näe personalieeskirjad ette, et see hindamine on võrdlev, nagu see on personalieeskirjade artikli 45 puhul. Vastupidi, üldiste rakendussätete artikli 8 lõike 5 kohaselt toimub hindamine tulemuslikkuse lahtris igale ametnikule omaseid saavutatavaid eesmärke arvestades. Lisaks kujutab üldiste rakendussätete artikli 8 lõike 7 esimeses lõigus viidatud kontroll endast eeltingimust nimetatud artikli teises lõigus sätestatud konsulteerimisele, mille eesmärk on teostada igas peadirektoraadis järelevalvet selle üle, et teenete hindamine oleks hindamise raames ühetaoline. Eeltoodust tuleneb, et üldiste rakendussätete artikli 8 lõikes 7 sisalduvat viidet teenete võrdlemisele tuleb mõista nii, et tegemist on ühe asjaoluga, mis võimaldab läbi viia hinnangute ühetaolisuse kontrolli, mitte aga see ei tähenda, et karjääriarengu aruandeid saab koostada alles pärast kõikide ametnike teenete võrdlemist.

(vt punktid 37–39 ja 41)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, kohtuasi F‑42/06: Sundholm vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 31).