Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 23 октомври 2012 г. — Possanzini/Frontex

(Дело F-61/11) 1

(Публична служба — Срочно нает служител — Процедура във връзка с подновяване на трудовия договор на срочно нает служител — Cъобщаване на служителя на отрицателното становище на оценителя за подновяването — Увреждащ акт — Липса — Искане за отмяна на неблагоприятните бележки относно производителността, фигуриращи в годишни доклади за оценка — Явно недопустима жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniele Possanzini (Варшава, Полша) (представител: адв. S. Pappas)

Ответник: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex) (представители: S. Vuorensola и H. Caniard, адв. D. Waelbroeck и адв. A. Duron)ПредметПублична служба — Искане за отмяна на решението да се отмени решението за подновяване на договора на жалбоподателя като срочно нает служител и на някои части от неговите доклади за оценка за периода от месец август 2006 г. до месец декември 2009 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Осъжда г-н Possanzini да заплати разноските, направени от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Г-н Possanzini понася и направените от него разноски.