Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2013 – Andres m.fl. mod ECB

(Sag F-15/10) 1

(Personalesag – ansatte i ECB – ændring af pensionsordningen – frysning af pensionsordningen – iværksættelse af pensionsordningen – høring af tilsynsudvalget – høring af Personaleudvalget – høring af Det Generelle Råd – høring af Styrelsesrådet – treårlig evaluering af pensionsordningen – tilsidesættelse af ansættelsesvilkårene – åbenbart urigtigt skøn – proportionalitetsprincippet – erhvervede rettigheder – retssikkerhedsprincippet og princippet om forudsigelighed – oplysningspligt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Carlos Andres m.fl. (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved C. Kroppenstedt og F. Malfrère, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

For det første påstand om annullation af sagsøgernes lønsedler fra juni 2009, samt af alle tidligere og fremtidige lønsedler, for så vidt som disse lønsedler udgør iværksættelsen af den nye pensionsordning, der blev vedtaget den 4. maj 2009. For det andet påstand om erstatning for den skade, som sagsøgerne har lidt

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Carlos Andres og de 168 øvrige sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de af Den Europæiske Centralbank afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 134 af 22.5.2010, s. 54.