EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

5. november 2013

Kohtuasi F‑63/12

Carlo De Nicola

versus

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik teenistus – Kohtuotsuse täitmine – Kohtukulud – Kulude hüvitamine – Hüvitatavate kohtukuludena makstud summade hüvitamine pärast kohtuotsust, millega tühistatakse osaliselt kohtuotsus, mille kohaselt mõisteti need kohtukulud välja hagejalt

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega C. De Nicola palub Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada Euroopa Investeerimispanga (EIP) keeldumine tagastada talle kohtukulud, mis maksti Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse alusel, mille hiljem tühistas Euroopa Liidu Üldkohus.

Otsus:      Tühistada Euroopa Investeerimispanga 4. ja 25. mai 2012. aasta otsused. Mõista Euroopa Investeerimispangalt C. De Nicola kasuks välja 6000 eurot, millele on liidetud alates 29. aprillist 2012 arvestatud tasandusintress. Tasandusintress arvutatakse välja Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määra alusel, mis kehtis kõnealusel perioodil, ning millele on lisatud kaks protsendipunkti. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Kohtukulud – Hüvitatavate kohtukuludena makstud summade hüvitamine pärast kohtuotsust, millega tühistatakse osaliselt kohtuotsus, mille kohaselt mõisteti need kohtukulud välja hagejalt

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 115)

Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 115 kohaselt peab siis, kui Euroopa Liidu Üldkohus tühistab Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse või määruse ning see saadetakse viimasele uueks arutamiseks, Avaliku Teenistuse Kohus kohtuasja lõpetavas lahendis otsustama esiteks nii tema menetluse kui ka teiseks Euroopa Liidu Üldkohtus apellatsioonkaebuse menetlusega seotud kohtukulude üle.

Taoline säte annab tunnistust sellest, et kui Euroopa Liidu Üldkohus kas või osaliselt tühistab Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse või määruse, siis selle tulemuseks on nende eeskirjade tühistamine, mida järgides Avaliku Teenistuse Kohus otsustas selles kohtuotsuses või määruses kohtukulude üle.

Neil asjaoludel tuleb institutsioonil rahuldada hageja taotlus, et talle makstaks tagasi hüvitatavate kohtukuludena tasutud summa.

(vt punktid 23, 24 ja 27)