Skarga wniesiona w dniu 15 września 2008 r. - Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabel Vicente Carbajosa (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Niezgodność z prawem decyzji Komisji dotyczącej ograniczenia publikacji ogłoszenia o konkursach EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 do trzech języków, a także niezgodność z prawem tych ogłoszeń i w konsekwencji stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji EPSO w przedmiocie niedopuszczenia skarżących do egzaminów przeprowadzanych w ramach tych konkursów.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji Komisji dotyczącej ograniczenia publikacji ogłoszenia o konkursach EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 do trzech języków oraz niezgodności z prawem tych ogłoszeń;

Stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji EPSO w przedmiocie niedopuszczenia skarżących do egzaminów przeprowadzanych w ramach odpowiednio konkursu EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________