Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 4 mei 2016 – Bouvret / Commissie

(Zaak F-42/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut – Pensioenrechten die vóór de indiensttreding bij de Unie zijn verworven in een nationale pensioenregeling – Overdracht aan de pensioenregeling van de Unie – Door de betrokkene aanvaard voorstel voor extra pensioenjaren op basis van nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen – Exceptie van niet-ontvankelijkheid – Begrip bezwarend besluit – Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Bouvret (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten, vervolgens D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten, en, ten slotte, J.-N. Louis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden, vervolgens J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden, vervolgens G. Gattinara, gemachtigde, en, ten slotte, G. Gattinara en F. Simonetti, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het voorstel voor overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van de berekening die rekening houdt met de nieuwe AUB die na het verzoek om overdracht in werking zijn getreden

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Bouvret draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 184 van 23.6.2012, blz. 25.