Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r. – Wolff / ESDZ

(Sprawa F-94/15)1

(Służba publiczna – Personel ESDZ – Komitet pracowniczy – Wybory członków komitetu pracowniczego – Ważność – Artykuł 1 akapit piąty załącznika II do regulaminu pracowniczego – Regulamin wyborczy ESDZ – Pierwsza tura wyborów – Brak kworum – Przedłużenie głosowania – Dodatkowe przedłużenie głosowania – Brak przeprowadzenia drugiej tury wyborów – Niezgodność z prawem)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oren Wolff (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: początkowo M. Silva i S. Marquardt, pełnomocnicy, następnie G.J. van Hegelsom, S. Marquardt i E. Chaboureau, pełnomocnicy, na koniec G.J. van Hegelsom, S. Marquardt i E. Chaboureau, pełnomocnicy, adwokaci M. Troncoso Ferrer, F.M. Hislaire i S. Moya Izquierdo)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej sprzeciw skarżącego wobec wyników wyborów do komitetu pracowniczego ESDZ.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2015 r. oddalającej żądanie Orena Wolffa unieważnienia wyników wyborów członków komitetu pracowniczego.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez O. Wolffa.

____________

1 Dz.U. C 294 z 7.9.2015, s. 83.