Жалба, подадена на 23 февруари 2021 г. от Universität Bremen срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-660/19, Universität Bremen/Изпълнителна агенция за научни изследвания

(Дело C-110/21 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Universität Bremen (представител: C. Schmid, университетски преподавател)

Друга страна в производството: Изпълнителна агенция за научни изследвания

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени определението на Общия съд на Европейския съюз (осми състав) от 16 декември 2020 г. по дело T-660/19, Universität Bremen/Изпълнителна агенция за научни изследвания;

да върне делото на Общия съд, по възможност на друг състав, за да се произнесе той по същество;

да установи, че процесуалното представителство на Universität Bremen по дело T-660/19, осъществено от университетския преподавател Christoph Schmid, е валидно съгласно член 19, седма алинея от Статута на Съда на Европейския съюз;

при условията на евентуалност — в случай че валидното процесуално представителство, осъществено от посочения университетски преподавател, бъде отказано — да се установи, че Universität Bremen има правото производството по дело T-660/19, в сегашния му етап, да продължи пред Общия съд, като той бъде представляван от адвокат, който отговаря на изискванията на член 19, трета и четвърта алинея от Статута;

да предостави на Общия съд разпределянето на съдебните разноски в окончателното му решение с указанието, че независимо от окончателното решение на Общия съд съдебните разноски по досегашната жалба и по производството по обжалване се понасят от ответната страна или че — при условията на евентуалност — всяка страна понася направените от нея съдебни разноски в производството до момента; да постанови, че предоставеното от жалбоподателя на ответната страна обезщетение за адвокатски разноски, възникнали в хода на производството пред Общия съд, незабавно трябва да му бъде възстановено и в двата случая.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че с обжалваното определение жалбата му за отмяна на решение Ares (2019) 4590599 на Изпълнителната агенция за научни изследвания от 16 юли 2019 г. неправилно е оставена без разглеждане като явно недопустима съгласно член 126 от Процедурния правилник на Общия съд поради невалидно процесуално представителство, осъществено от университетския преподавател Christoph Schmid. В това определение на Общия съд били допуснати грешки при прилагане на правото. Първо, Общият съд не приел, че според националното право правоспособните университетски преподаватели са привилегировани като процесуални пълномощници според текста и системата на член 19, алинея седма от Статута на Съда на Европейския съюз и не трябва да отговарят на изискванията на самостоятелното понятие за адвокат съгласно член 19, трета и четвърта алинея. Второ — и при условията на евентуалност — във всеки случай Общият съд е трябвало в съответствие с основното право на защита пред съд съгласно член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 6, параграф 1 от ЕКПЧ, както и в съответствие с правния принцип на пропорционалността да даде указание за проблемите по допустимостта; евентуално, такова указание е трябвало да се съдържа поне на уебсайта на Общия съд, например в „Контролен лист — искова молба или жалба“.

____________