Sag anlagt den 23. september 2010 - Giannakouris mod Kommissionen

(Sag F-83/10)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxembourg) (ved advokat V. Christianos)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at nedsætte sagsøgerens uddannelsestillæg som følge af, at hans datter får udbetalt økonomisk støtte fra en medlemsstat i form af et stipendium og et lån.

Sagsøgerens påstande

Annullation af for det første afgørelsen om at nedsætte det "uddannelsestillæg", som sagsøgeren oppebærer, således som det fremgår af hans lønseddel for februar 2010, og af denne lønseddel for så vidt som den delvis nedsætter "uddannelsestillægget", for det andet af Kommissionens afgørelse af 26. februar 2010 vedrørende nedsættelse af det "uddannelsestillæg", som sagsøgeren oppebærer, og vedrørende indeholdelse af 770,85 EUR i dette tillæg, hvilken indeholdelse fremgår af lønseddelen for marts 2010, for det tredje af lønseddelen for marts 2010, hvorved det "uddannelsestillæg", som sagsøgeren oppebærer, nedsættes, og der indeholdes 770,85 EUR med tilbagevirkende kraft, for det fjerde af lønsedlerne for april til august 2010, for så vidt som de indeholder en delvis nedsættelse af "uddannelsestillægget" og for det femte af Kommissionens udtrykkelige afslag af 9. juli 2010 på sagsøgerens klage.

De indeholdte beløb tilbagebetales sagsøgeren med tillæg af renter.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________