VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (desmitā palāta)

2021. gada 20. oktobrī (*)

Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo spirālveida matu gumiju – Agrāku dizainparaugu nodošana atklātībā – Nodošana atklātībā internetā – Regulas (EK) Nr. 6/2002 7. panta 1. punkts – Pušu procesuālo tiesību vienlīdzība – Pierādījumu elementi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā

Lietā T‑823/19

JMS Sports sp. z o.o., Lodza [Lódź] (Polija), ko pārstāv D. Piróg un J. Słupski, advokāti,

prasītāja,

pret

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), ko pārstāv E. Śliwińska un D. Walicka, pārstāves,

atbildētājs,

otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā –

InterVion S.A., Varšava (Polija), ko pārstāv T. Grucelski un T. Gawliczek, advokāti,

par prasību, kas celta par EUIPO Apelācijas trešās padomes 2019. gada 13. septembra lēmumu lietā R 1573/2018‑3 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp InterVion un JMS Sports,

VISPĀRĒJĀ TIESA (desmitā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs A. Kornezovs [A. Kornezov], tiesneši E. Butidžidžs [E. Buttigieg] (referents) un K. Kovalika‑Baņčika [K. KowalikBańczyk],

sekretāre: R. Ūkelīte [R. Ūkelytė], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2019. gada 4. decembrī,

ņemot vērā EUIPO atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 31. martā,

ņemot vērā personas, kas iestājusies lietā, atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 23. martā,

ņemot vērā Vispārējās tiesas lietas dalībniekiem uzdotus rakstveida jautājumus un viņu atbildes uz šiem jautājumiem, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegtas 2020. gada 25. un 30. novembrī un 1. decembrī,

pēc 2021. gada 15. janvāra tiesas sēdes

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

 Tiesvedības priekšvēsture

1        Prasītāja JMS Sports sp. z o.o. ir Kopienas dizainparauga, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.) 2010. gada 24. jūnijā iesniegts Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) un reģistrēts ar numuru 1723677‑0001, īpašniece attiecībā uz precēm, kuras definētas kā “matu sprādzes” un ietilpst 28.03. klasē atbilstoši 1968. gada 8. oktobra Lokarno Nolīgumam par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

2        Apstrīdētais dizainparaugs ir attēlots šādi:

Image not found

3        2017. gada 3. janvārī persona, kas iestājusies lietā, InterVion S.A., pamatojoties uz Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu, skatītu kopsakarā ar minētās regulas 5. un 6. pantu, iesniedza pieteikumu par apstrīdētā dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu. Persona, kas iestājusies lietā, apgalvoja, ka apstrīdētajam dizainparaugam nav novitātes un individuāla rakstura it īpaši salīdzinājumā ar šādiem diviem dizainparaugiem:

–        dizainparaugs “Fancy Fane”, kas 2009. gada 29. novembrī nodots atklātībā tīmekļvietnē http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (turpmāk tekstā – “tīmekļvietne” vai “blogs “faneaccessories.blogspot””) un attēlots šādi: