Talan väckt den 24 augusti 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-69/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada han åsamkats till följd av att svaranden sände en skrivelse till en advokat som ännu inte var sökandens ombud.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut, oavsett dess form, genom vilket Europeiska kommissionen avslog sökandens begäran av den 30 oktober 2009 som denne ingett till tillsättningsmyndigheten,

ogiltigförklara promemorian av den 11 november 2009 med referensen ADMIN.B.2/MB/lsD(09)29814,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara kommissionens beslut om avslag på sökandens klagomål av den 25 januari 2010, som anförts mot beslutet om avslag på begäran av den 30 oktober 2009 i syfte att utverka ogiltigförklaring av detta sistnämnda avslagsbeslut och bifall på begäran av den 30 oktober 2009,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara promemorian med referensen HR.D.2/MB/ls Ares (2010)251054 av den 10 maj 2010 som avfattats på franska och som sökanden mottagit vid ett senare datum, den 17 maj 2010, åtföljd av en översättning till italienska,

förplikta kommissionen att ersätta den skada som sökanden lidit till följd av att promemorian av den 10 augusti 2009 med referensen ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658 sändes till advokaten Giuseppe Cipressa, genom att till sökanden utge ett belopp på 10 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen fastställer med hänsyn till rätt och billighet,

förplikta kommissionen att till sökanden, från dagen efter det att begäran av den 30 oktober 2009 inkom till kommissionen, betala ränta med 10 procent årligen och med årlig kapitalisering på beloppet 10 000 euro till dess att full betalning sker,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________