BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 8 december 2010

Mål F-77/10

Fernando Arroyo Redondo

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Avskrivning”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på EES-avtalet med stöd av artikel 106a i detta, i vilken Fernando Arroyo Redondo har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 november 2009 att inte ta upp honom i förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AD 10 i befordringsförfarandet 2009.

Avgörande: Mål F‑77/10, Arroyo Redondo mot kommissionen avskrivs i personaldomstolens register. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i ett mål vid personaldomstolen – Avskrivning i registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel  69)