Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. decembrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

(Lieta C-704/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Atbildētāji: C, B

Prejudiciālie jautājumi

Vai, pamatojoties uz Savienības tiesībām, it īpaši Atgriešanas direktīvas (2008/115/EK) 1 15. panta 2. punktu un Uzņemšanas direktīvas (2013/33/ES) 2 9. pantu, skatot tos kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (OV 2007, C 303/01) 6. pantu, pastāv pienākums pēc savas ierosmes veikt pārbaudi tādējādi, ka tiesai pēc savas ierosmes (ex officio) ir jāizvērtē, vai ir izpildīti visi aizturēšanas nosacījumi, tostarp nosacījumi, kuru izpildi ārvalstnieks nav apstrīdējis, lai gan viņam bija iespēja to darīt?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK ( 2008. gada 16. decembris ) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV 2008, L 348, 98. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES ( 2013. gada 26. jūnijs ), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV 2013, L 180, 96. lpp.).