Жалба, подадена на 19 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-91/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за възстановяване на надбавката за експатриране и пътните разноски, получени от жалбоподателя по време на командироването му в Германия, ведно с възстановяване на вече събраните суми и обезщетение за неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на Комисията от 20 декември 2012 г., с което жалбоподателят се задължава да възстанови надбавката за експатриране и годишната сума за пътни разноски, предоставени по време на командироването му в Германия,

отмяна на решението на Комисията от 24 юни 2013 г., с което е отхвърлена подадената по административен ред жалба,

вследствие на това възстановяване на вече събраните суми от органа по назначаването ведно с лихви за забава в размер на лихвения процент на Европейската централна банка +2 пункта,

при всички обстоятелства обезщетение за неимуществени вреди, определени по справедливост в размер на 5000 EUR,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.