Tribunalens beslut (nionde avdelningen i utökad sammansättning) av den 20 december 2021 – Niemelä m.fl. mot ECB

(mål T-321/17)

”Talan om ogiltigförklaring – Ekonomisk och monetär politik –Tillsyn av kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång –Talan har förlorat sitt föremål – Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken – Skadeståndstalan – Uppenbart att talan ska avvisas ”

1.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talan som väckts av mot ett beslut av Europeiska centralbanken att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Beslutet har återkallats och ersatts av ett beslut med identiskt innehåll under omprövningsförfarandet – Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken

(Artikel 263 fjärde stycket FEUF; tribunalens rättegångsregler, artikel 131)
(se punkterna 29, 34, 35, 50–52 och 55)


2.      Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Uppgift om saken – Kortfattad framställning av de grunder som åberopas – Det har inte i ansökan klart angetts någon rättslig grund för talan och inte heller har det anförts några argument till stöd för de grunder som åberopats – Avvisning

(Domstolens stadga, artikel 21 första stycket och artikel 53 första stycket; tribunalens rättegångsregler, artikel 76 d)

(se punkterna 56 och 60–64)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD‑2017‑0003 av den 23 mars 2017 om återkallande av tillståndet för Nemea Bank plc att utöva verksamhet som kreditinstitut. Vidare skadeståndstalan enligt artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som sökandena påstår sig ha lidit.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken vad gäller talan om ogiltigförklaring.

2)

Skadeståndstalan avvisas då det är uppenbart att den inte kan prövas.

3)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA och Nemea Bank plc och Europeiska centralbanken ska bära sina rättegångskostnader såvitt avser talan om ogiltigförklaring.

4)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor och Nemea Bank ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska centralbanken såvitt avser skadeståndstalan.

5)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.