Skarga wniesiona w dniu 7maja 2012 r. – ZZ i in. przeciwko EKES

(Sprawa F-53/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedmiot i opis sporu

Częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie awansu skarżących z grupy zaszeregowania AST 5 do AST 6 w części ustalającej mnożnik.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji zastępcy sekretarza generalnego, odpowiedzialnego za sprawy ogólne, zasoby ludzkie i sprawy wewnętrzne z dnia 20 lipca 2011 r. w zakresie, w jakim mnożnik wynikający z awansu skarżących do grupy zaszeregowania AST 6/1 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2011 r. zarządzony w omawianych decyzjach jest mnożnikiem, który został dla nich ustalony w dniu 1 kwietnia 2009 r. a nie mnożnikiem, który został dla nich ustalony w dniu 24 marca 2011 r. ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2011;

pomocniczo, stwierdzenie omawianych nieważności decyzji w zakresie, w jakim mnożnik wynikający z awansu skarżących nie uwzględnia ich stażu pracy zdobytego na stopniu w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r.;

pomocniczo, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 lipca 2011 r. w zakresie, w jakim weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. a nie w dniu bezpośrednio następującym po wejściu w życie decyzji z dnia 24 marca 2011 r.;

obciążenie EKES kosztami postępowania.