Προσφυγή-αγωγή της 17ης Φεβρουαρίου 2012 – ΖΖ κατά Επιτροπής και ΕΕΑ

(Υπόθεση F-22/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: L. Levi, M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθών-εναγομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των αποφάσεων με τις οποίες απορρίφθηκε η αίτηση του προσφεύγοντος-ενάγοντος να του χορηγηθούν επίδομα συντηρούμενου τέκνου και σχολικά επιδόματα για τα τρία τέκνα της συζύγου του για το διάστημα κατά το οποίο αυτοί ζούσαν ακόμη στις Φιλιππίνες.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 25 Μαρτίου 2011 σιωπηρή απόφαση και τη ρητή απόφαση που εξέδωσε στις 11 Ιουλίου 2011 η ΕΑΑ, η οποία επικυρώθηκε με την απορριπτική της ενστάσεώς του απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2011, καθόσον με αυτές απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος-ενάγοντος να του χορηγηθούν επιδόματα συντηρούμενου τέκνου και σχολικά επιδόματα για τα τρία τέκνα της συζύγου του για το διάστημα που αυτοί ζούσαν ακόμη στις Φιλιππίνες∙

κατά συνέπεια, να αναγνωρίσει ότι ο προσφεύγων-ενάγων δικαιούται τα ως άνω επιδόματα∙

να αποκαταστήσει την περιουσιακή ζημία του προσφεύγοντος-ενάγοντος μέσω της αναδρομικής καταβολής επιδομάτων συντηρούμενου τέκνου από την 1η Απριλίου 2009, υπολογιζόμενη προσωρινώς σε 33.673,31 ευρώ, προσδιορισμένη σε σχέση με τα επιτόκια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες·

να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη του ενάγοντος-προσφεύγοντος, υπολογιζόμενη σε 20.000 ευρώ∙

να καταδικάσει τις καθών-εναγόμενες στην καταβολή των δικαστικών εξόδων.