Talan väckt den 3 juli 2006 - Kris Van Neyghem mot kommissionen

(Mål F-73/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Jaume och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av direktören för EPSO av den 1 juni 2005 att inte ge sökanden tillträde till den muntliga delen av uttagningsprovet EPSO/A/19/04,

förplikta kommissionen att betala ett symboliskt belopp på en euro till sökanden såsom ersättning för ideell skada,

förplikta kommissionen att betala ett belopp, som personaldomstolen fastställer skönsmässigt, till sökanden såsom ersättning för ekonomisk skada, som motsvarar den förlorade möjligheten för sökanden att utnämnas till en tjänst i en högre tjänstegrad, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden för det första gällande motiveringsskyldigheten och principen om likabehandling, eftersom varken det ifrågasatta beslutet eller administrationens svar på sökandens klagomål har gjort det möjligt för sökanden att förstå det betyg han fick vid rättningen av det skriftliga provet eller ens den värdering som gjordes av hans prestationer.

Sökanden åberopar även principen om god förvaltningssed, eftersom bedömningsutlåtandet om hans skriftliga prov är för oprecist och allmänt hållet och eftersom det inte finns några rättelser i kopiorna av provet.

____________