Преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 2 март 2021 г. — Наказателно производство срещу KI

(Дело C-131/21)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budai Központi Kerületi Bíróság

Страна в главното производство

KI

Преюдициален въпрос

Допуска ли разпоредбата на член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз — тълкувана с оглед на член 4 от Допълнителен протокол № 7 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) от 1950 г. и на релевантната практика на Европейския съд по правата на човека ― провеждането на наказателно преследване по-специално за деяния, за които на обвиненото лице вече е наложена с окончателно решение в административнонаказателно производство глоба, платима на място, която вследствие на нeплащането ѝ е преобразувана посредством съдебен акт в лишаване от свобода?

____________