Žaloba podaná dne 9. ledna 2012 – ZZ v. Komise a EMA

(Věc F-2/12)

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: M. Ekimdžev, K. Bončeva a G. Černičerska, advokáti)

Žalované: Evropská komise a Evropská agentura pro léčivé přípravky

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí Komise týkajících se vypracování a schválení předběžného seznamu, který byl správní radě Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) předložen v rámci řízení pro výběr a jmenování výkonného ředitele uvedené agentury, zadruhé zrušení jmenování jiného kandidáta na uvedené místo a zatřetí náhrada údajně způsobené nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí předvýběrové komise, oznámené žalobci e-mailem ze dne 14. března 2011, o stanovení seznamu kandidátů, který se předloží Poradnímu výboru Evropské komise pro jmenování;

zrušit přípravné rozhodnutí Poradního výboru Evropské komise pro jmenování ze dne 14. března 2011, oznámené žalobci e-mailem ze dne 14. března 2011, o předvolání čtyř kandidátů zapsaných na seznamu předvýběrové poroty k pohovoru s poradním výborem pro jmenování;

zrušit rozhodnutí Poradního výboru Evropské komise pro jmenování ze dne 14. března 2011, které bylo žalobci oznámeno e-mailem ze dne 14. března 2011 a kterým se uvedený poradní výbor ztotožnil s názorem předvýběrové komise ohledně vyšších zásluh oněch čtyř kandidátů zapsaných na seznamu předvýběrové komise;

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. dubna 2011 o stanovení seznamu předběžně vybraných kandidátů;

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. října 2011, kterým se zamítá administrativní stížnost podaná na základě článku 90 služebního řádu úředníků Evropských společenství a které obsahuje podrobné odůvodnění rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. dubna 2011 o stanovení seznamu předběžně vybraných kandidátů;

zrušit postupem, který je upraven v čl. 91 odst. 4 služebního řádu úředníků Evropských společenství, rozhodnutí správní rady EMA ze dne 6. října 2011 o jmenování výkonného ředitele EMA, proti němuž byla na základě článku 90 uvedeného služebního řádu podána stížnost k orgánu oprávněnému ke jmenování;

nařídit spravedlivou náhradu způsobené nemajetkové újmy;

uložit Komisi a EMA náhradu nákladů řízení.