Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 29 czerwca 2022 r. w sprawie T-337/20 Hochmann Marketing GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 29 sierpnia 2022 r. przez Hochmann Marketing GmbH

(Sprawa C-575/22 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Hochmann Marketing GmbH (przedstawiciel: adwokat J. Jennings)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 10 października 2022 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał odwołanie za niedopuszczalne i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________