Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 11. februára 2021 – NSV, NM/BT

(vec C-87/21)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: NSV, NM

Odporcovia: BT

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 1 ods. 2, článok 5 a článok 4 ods. 1 smernice 93/13/EHS1 vykladať v tom zmysle, že zo skúmania nekalého charakteru nie je vylúčená zmluvná podmienka týkajúca sa kurzového rizika, ktorou sa do odplatnej zmluvy založenej na mocenskom vzťahu preberá zásada vyjadrená v dispozitívnom ustanovení vzťahujúcom sa na bezodplatnú zmluvu, t. j. ustanovení, ktorého cieľom je uznať rovnocenné postavenie zmluvných strán a ktoré zákonodarca neposúdil na účely dosiahnutia primeranej rovnováhy medzi záujmami predajcu alebo dodávateľa a záujmami spotrebiteľa, a to v prípade, že predajca alebo dodávateľ prebral predmetnú zásadu s tým, že vo fáze pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi neposkytol informácie, poradenstvo a upozornenia vo veci osobitostí bankového produktu z hľadiska charakteristických rysov meny úveru, tak, aby spotrebiteľ mohol porozumieť ekonomickým dôsledkom prijatého záväzku?

Má sa smernica 93/13/EHS vykladať v tom zmysle, že vylúčenie nie je oprávnené v prípade existencie skutočností nasvedčujúcich tomu, že predajca alebo dodávateľ vložil predmetnú podmienku do zmluvy nedobromyseľne, keďže si bol vedomý, že uplatnenie zásady vyjadrenej v dispozitívnom ustanovení pravdepodobne spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, a to ku škode spotrebiteľa?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).