Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 kwietnia 2015 r. – Alsteens / Komisja

(Sprawa F-87/12 RENV)

(Służba publiczna – Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia – Członek personelu tymczasowego – Przedłużenie umowy – Zasada sześciu lat)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia – Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o ograniczeniu okresu przedłużenia umowy zawartej ze skarżącym

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.Geoffroy Alsteens pokrywa własne koszty poniesione, odpowiednio, w sprawach F-87/12, T-373/13 P i F-87/12 RENV oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w sprawie F-87/12.Komisja Europejska pokrywa własne koszty w sprawach T-373/13 P i F-87/12 RENV.