Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Zuid-Chemie BV κατά Philippo's Mineralenfabriek NV / SA.

(Υπόθεση C-189/08) 1

[Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Δικαιοδοσία και εκτέλεση των αποφάσεων - Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001- Έννοια του "τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός"]

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Zuid-Chemie BV

κατά

Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

Αντικείμενο

Ερμηνεία του άρθρου 5, αρχή και σημείο 3, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ("Βρυξέλλες Ι") (EE 2000, L 12, σ. 1) - Ερμηνεία της έννοιας του "τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός" - Τόπος όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός - Τόπος του αιτιακού γεγονότος ("Handlungsort") και τόπος επελεύσεως της ζημίας ("Erfolgsort") - Κριτήρια συνδέσεως

Διατακτικό

Το άρθρο 5, σημείο 3, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στο πλαίσιο διαφοράς όπως αυτή της κύριας δίκης, τις λέξεις "τόπος όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός" δηλώνεται ο τόπος όπου επήλθε η αρχική ζημία λόγω της φυσιολογικής χρήσεως του προϊόντος για τον σκοπό για τον οποίο αυτό προορίζεται.

____________

1 - ΕΕ C 183 της 19.7.2008.