USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

4. června 2013

Věc F‑89/12

Stefania Marrone

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Zásada rovnocennosti služebního postupu – Zařazení do platové třídy podle nových, méně výhodných pravidel – Žádost o přeřazení – Opožděnost – Nové skutečnosti – Neexistence – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se S. Marrone domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 10. května 2012 (dále jen „OOJ“), kterým byla zamítnuta její stížnost, jakož i podle potřeby rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2011, kterým byla zamítnuta její žádost ze dne 29. června 2011 o to, aby Evropská komise rekonstituovala její služební postup od 1. května 2004.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Stefania Marrone ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Předchozí stížnost v rámci administrativy – Lhůty – Zánik oprávnění v důsledku uplynutí lhůty – Nový běh – Podmínka – Nová a podstatná skutečnost

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Nezbytnost osobních důvodů

(Služební řád, článek 91)

1.      Pouze existence nových a podstatných skutečností může odůvodnit předložení návrhu směřujícího k novému přezkumu rozhodnutí, proti němuž nebyl podán opravný prostředek ve stanovených lhůtách.

(viz bod 25)

Odkazy:

Soudní dvůr: 15. května 1985, Esly v. Komise, 127/84, bod 10

2.      Úředník není oprávněn jednat v zájmu zákonnosti a může uplatňovat pouze žalobní důvody, které se ho osobně týkají.

(viz bod 27)

Odkazy:

Soudní dvůr: 21. ledna 1987, Stroghili v. Účetní dvůr, 204/85, bod 9

Soud pro veřejnou službu: 23. ledna 2007, Chassagne v. Komise, F‑43/05, bod 100 a  uvedená judikatura