Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 9ης Ιουνίου 2010 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-56/09)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Αγωγή αποζημίωσης - Πρόσβαση της διοίκησης στην υπηρεσιακή κατοικία υπαλλήλου - Σεβασμός της κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωποι: G. Cipressa, στη συνέχεια G. Cipressa και L. Mansullo, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και C. Berardis-Kayser, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής να απορρίψει την αίτηση του προσφεύγοντος-ενάγοντος που αφορούσε αφενός την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη λόγω της παράνομης εισόδου υπαλλήλων της Επιτροπής στην υπηρεσιακή κατοικία του στη Λουάντα στις 8 Απριλίου 2002 και αφετέρου τη διαβίβαση των αντιγράφων των φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά την είσοδο αυτή και την καταστροφή όλων των εγγράφων σχετικά με το γεγονός αυτό.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον L. Marcuccio το ποσό των 5 000 ευρώ.

Ακυρώνει την απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία η Επιτροπή απέρριψε την από 24 Απριλίου 2008 αίτηση του L. Marcuccio σχετικά με την αποστολή και την καταστροφή των φωτογραφιών και την κοινοποίηση των στοιχείων για την καταστροφή αυτή.

Απορρίπτει τα λοιπά αιτήματα της προσφυγής-αγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει, πέραν των δικαστικών της εξόδων, το ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων του L. Marcuccio.

O L. Marcuccio φέρει τα τρία τέταρτα των δικαστικών του εξόδων.

____________

1 - EE C 205 της 29.8.2009, σ. 48.