Žaloba podaná 28. apríla 2010 - AG/Parlament

(vec F-25/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AG (v zastúpení: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobkyne po ukončení skúšobného obdobia, ako aj náhrada spôsobenej škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o prepustení zo 14. mája 2009, prijaté spolu s rozhodnutím o zamietnutí sťažnosti z 21. decembra 2009,

informovať Menovací orgán o účinkoch zrušenia napadnutých rozhodnutí a najmä o možnosti vykonať druhé skušobné obdobie alebo predĺžiť skúšobné obdobie, po ktorého ukončení sa vykoná nové hodnotenie jej práce,

zaviazať žalovaného na náhradu škody spôsobenej žalobkyni tak z profesionálneho a finančného hľadiska (s odkazom na súvisiace zaobchádzanie a výhody, ktoré mali byť žalobkyni poskytnuté od 16. mája 2009 až do dňa jej je opätovného prijatia v dôsledku zrušenia napadnutých rozhodnutí), ako aj morálneho hľadiska (s odkazom na približnú a predbežnú sumu vo výške 50 000 eur),

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________